Associate Professor:        Yukio SASAKI (CV: Researchmap)


            Graduate student:  Yoshinari FUJIWARA
            Graduate student:  Mitsuaki ABE
            Undergraduate student:  Maho ISHIYAMA
            Undergraduate student:  Momo KUBO
            Undergraduate student:  Kanae YOSHIZAWA
        

            Alumni