Members in 2021


Members in 2020


Members in 2019


Members in 2018


Members in 2017


Members in 2016


Members in 2015


Members in 2014

Alumni
(Alphabetical order)

Kayin CHIN
Shino ENDO
Masato HANE
Rie ISHII
Takeshi KAWASHIMA
Takahiro KIMURA
Maiko NISHIHARA
Shumaia PARVIN
Yu SUGIURA
Masaru TAKABATAKE
Tooru TAKAHASHI
Renoma TAKEDA
Tomomi TANAKA
Mari UCHIDA
Honami UECHI
Kenta URAKAWA