Members in 2018


Members in 2017


Members in 2016


Members in 2015


Members in 2014


                Alumni:    Yu SUGIURA
                                Shino ENDO
                                Takeshi KAWASHIMA
                                Tooru TAKAHASHI
                               Kenta URAKAWA
                                Tomomi TANAKA
                                Masato HANE
                               Shumaia PARVIN
                               Takahiro KIMURA
                               Renoma TAKEDA
                               Mari UCHIDA
                               Maiko NISHIHARA